Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 134a
Die Zeit, die Tag und Jahre mach
Traducció al Català [Catalan Translation]
Cantata BWV 134a - El temps que fa els dies i els anys

Celebració: Felicitació de Cap d'Any al Príncep Leopold d'Anhalt-Cötten
Personatges: El temps
(Tenor), La Divina Providència (Contralt)

 

Text original en alemany [Original German Text]

 

Traducció al català [Catalan Translation]

1

Recitativo T A

1

Recitatiu [Tenor, Contralt]

 

Continuo

  
 

Zeit (T):
Die Zeit, die Tag und Jahre macht,
Hat Anhalt manche Segensstunden
Und itzo gleich ein neues Heil gebracht.

 

El temps (Tenor):
El temps que fa els dies i els anys,
Ha donat a Anhalt hores profitoses a milers
I avui mateix un renovellat benestar.

 

Göttliche Vorsehung (A):
O edle Zeit! mit Gottes Huld verbunden.

 

La Divina Providència (Contralt):
O munífic temps! Afavorit per la mà de Déu.

    

2

Aria T

2

Ària [Tenor]

 

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Zeit (T):
Auf, Sterbliche, lasset ein Jauchzen ertönen;
Euch strahlet von neuem ein göttliches Licht!
Mit Gnaden bekröne der Himmel die Zeiten,
Auf, Seelen, ihr müsset ein Opfer bereiten,
Bezahlet dem Höchsten mit Danken die Pflicht!

 

El temps:
O mortals, feu sentir la vostra alegrança:
Una nova llum divina ens torna a resplendir!
El cel ha coronat el temps amb benaurança,
O ànimes cal que feu un ofrena de lloança,
Cal que reteu al Suprem mercès a desdir!

    

3

Recitativo T A

3

Recitatiu [Tenor, Contralt]

 

Continuo

  
 

Zeit (T):
So bald, als dir die Sternen hold,
O höchstgepriesnes Fürstentum!
Bracht ich den teuren Leopold.
Zu deinem Heil, zu seinem Ruhm
Hab ich ihn manches Jahr gepfleget
Und ihm ein neues beigeleget.
Noch schmück ich dieses Götterhaus,
Noch zier ich Anhalts Fürstenhimmel
Mit neuem Licht und Gnadenstrahlen aus;
Noch weicht die Not von diesen Grenzen weit;
Noch fliehet alles Mordgetümmel;
Noch blüht allhier die güldne Zeit:
So preise dann des Höchsten Gütigkeit!

 

El temps:
D’ençà que els astres et són propicis,
O molt cartingut Principat!
Al noble Leopold en benefici
Per la seva glòria i felicitat
Molts anys l’he donat protecció
I un altre any nou poso d’afegitó.
I a més, aquest temple de Déu engalano,
I també el cel del Príncep d’Anhalt
Amb una nova claror i gentilesa embolcallo;
Suara fuig la misèria del seus amplis confins;
Suara s’en van les esbatussades criminals;
Suara una era daurada ha florit aquí:
Lloeu, doncs, la bonesa del Déu infinit!

 

Göttliche Vorsehung (A):
Des Höchsten Lob ist den Magneten gleich,
Von oben her mehr Heil an sich zu ziehen.
So müssen weise Fürsten blühen,
So wird ein Land an Segen reich.
Dich hat, o Zeit, zu mehrem Wohlergehn
Für dieses Haus der Zeiten Herr ersehn.

 

La Divina Providència:
La llaor de Déu te d’un imant la semblança,
Que del cel estan aboca encare més de riquesa.
D’aquesta manera els prínceps savis s’encimbellen;
D’aquesta manera un país s’enriqueix de bonança.
O temps, has atorgat a aquest casal els teus dons
Gràcies al senyor del temps amb els seus favors.

 

Zeit (T):
Was mangelt mir an Gnadengaben?

 

El Temps:
Et manca, potser, atorgar-me més mercès?

 

Göttliche Vorsehung (A):
Noch größre hab ich aufgehaben.

 

La Divina Providència:
En tinc de preparades encare moltes més.

 

Zeit (T):
Mein Ruhm ist itzt schon ungemein.

 

El temps:
La meva sort ara mateix no té preu.

 

Göttliche Vorsehung (A):
Zu Gottes Preis wird solcher größer sein.

 

La Divina Providència:
Aquesta sort serà més gran, gràcies a Déu.

    

4

Aria (Duetto) A T

4

Aria [Contralt/Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Göttliche Vorsehung (A), Zeit (T):
Es streiten, es {siegen,prangen} die {künftigen,vorigen} Zeiten

 

La Divina Providència / El temps:
Es barallen, guanyen / resplendeixen, els futurs/
els temps passats.

 

beide:
Im Segen für dieses durchlauchtigste Haus.
Dies liebliche Streiten beweget die Herzen,

 

Ambdós (La Divina Providència i El temps):
Per la benaurança d’aquesta magna casa.
Aquesta brega té els cors encoratjats,

 

Zeit (T):
Die Saiten zu rühren,

 

El temps:
Per a fer sentir les cordes,

 

Göttliche Vorsehung (A):
zu streiten,

 

La Divina Providència:
Per fer-les bategar,

 

Zeit (T):
zu scherzen,

 

El temps:
Per a sentir-se joioses,

 

beide:
Es schläget zum Preise des Höchsten hinaus.

 

Ambdós (La Divina Providència i El temps):
S’enlairen lloances vers l’Altíssim exalçant.

    

5

Recitativo A T

5

Recitatiu [Contralt, Tenor]

 

Continuo

  
 

Göttliche Vorsehung (A):
Bedenke nur, beglücktes Land,
Wieviel ich dir in dieser Zeit gegeben.
An Leopold hast du ein Gnadenpfand.
Schau an der Fürstin Klugheit Licht,
Schau an des Prinzen edlem Leben,
An der Prinzessin Tugendkranz,
Dass diesem Hause nichts an Glanz
Und dir kein zeitlich Wohl gebricht.
Soll ich dein künftig Heil bereiten,
So hole von dem Sternenpol
Durch dein Gebet ihr hohes Fürstenwohl!
Komm, Anhalt, fleh um mehre Jahr und Zeiten!

 

La Divina Providència:
Pensa, a més a més, país venturós,
En el què t’he donat en aquesta època,
Que Leopold té fermança del meu favor.
Mira la clara intel·ligència de la princesa,
Tingues present del príncep la noblesa
De la petita princesa, la corona de virtut,
Puix, la resplendor d’aquest casal
No podrà trencar-la cap bé temporal.
Jo haig d’apariar la teva venidora salut,
Perquè davalli del firmament estelat
Demanant pel Gran Príncep un sortós futur!
Vine Anhalt, prega-ho més temps i més anys!

 

Zeit (T):
Ach! Fleh um dieses Glück;
Denn ohne Gott und sie
Würd ich nicht einen Augenblick
Für dich glückselig sein.
Ja, Anhalt, ja, du beugest deine Knie,
Dein sehnlichs Wünschen stimmt mit ein.

 

El temps:
Ah! per heure aquesta sort, prega.
Puix, si no la tens i sense Déu
No tindré ni un sol moment
Per fer-te feliç a balquena.
Sí, Anhalt, sí, doblega l’esquena,
Per així atènyer els teus desigs ardents.

 

Göttliche Vorsehung (A):
Allein, o gütigstes Geschick!
Gott schauet selbst auf die erlauchten Herzen,
Auf dieser Herrschaft Tugend-Kerzen,
Sie brennen ihm in heißer Andacht schön.
Um ihre Gott beliebte Glut
Kömmt selbst auf sie ein unschätzbares Gut
Und auf dies Land viel zeitlich Wohlergehn.

 

La Divina Providència:
Altrament, oh destí bondadós!
Déu que es mira els admirables cors,
Amb llurs gresols virtuosos de sobirania,
Que cremen per Ell amb gran devoció.
L’ardor de les seves flames que Déu aprecia
Els en torna amb incalculables favors
Que faran aquest país pròsper per molts dies.

    

6

Aria A

6

Ària [Contralt]

 

Continuo

  
 

Göttliche Vorsehung (A):
Der Zeiten Herr hat viel vergnügte Stunden,
Du Götterhaus, dir annoch beigelegt,
Weil bei der Harmonie der Seelen,
Die Gott zum Hort und Heil erwählen,
Des Himmels Glück mit einzustimmen pflegt.

 

La Divina Providència:
El senyor dels temps té mant d’hores de gràcia,
També tu, casa de Déu, les has rebut,
Puix que per a l’harmonia de les ànimes,
El qui Déu ha triat com a refugi i salvació,
Participa de la joia del cel amb plenitud.

    

7

Recitativo T A

7

Recitatiu [Tenor, Contralt]

 

Continuo

  
 

Zeit (T):
Hilf, Höchster, hilf, dass mich die Menschen preisen
Und für dies weltberühmte Haus
Nie böse, sondern gülden heißen.
Komm, schütt auf sie den Strom des Segens aus!
Ja, sei durch mich dem teursten Leopold
Zu vieler Tausend Wohl und Lust,
Die unter seiner Gnade wohnen,
Bis in ein graues Alter hold!
Erquicke seine Götterbrust!
Laß den durchlauchtigsten Personen,
Die du zu deinem Ruhm ersehn,
Auf die bisher dein Gnadenlicht geschienen,
Nur im vollkommnen Wohlergehn
Die schönste Zeit noch viele Jahre dienen!
Erneure, Herr, bei jeder Jahreszeit
An ihnen deine Güt und Treu!

 

El temps:
Ajuda, Altíssim, ajuda els homes a suplicar
Perquè en aquest casal cèlebre en tot el món
Hi arribi l’era daurada, jamai la malvestat.
Vine, fes-hi ploure un devessall de benediccions!
Sí, perquè gràcies a mi, l’estimat Leopold,
Milers de satisfaccions i benanances
Faran estada en el seu braç bondadós
Fins i tot quan l’argent de la vellesa
Vingui a confortar el seu divinal cor!
Fes que les honorables personalitats,
Que has escollit per a la teva glorificació,
Sobre les que, fins avui, brilla la teva gràcia,
Tant sols per assolir un feliç esdevenidor
Ens donin bones èpoques per molts anys!
Envigoreix-los amb la teva bondat i fidelitat
Cada temporada, Senyor!

 

Göttliche Vorsehung (A):
Des Höchsten Huld wird alle Morgen neu.
Es will sein Schutz, sein Geist insonderheit
Auf solchen Fürsten schweben,
Die in dem Lebens-Fürsten leben.

 

La Divina Providència:
El favor de l’Altíssim cada matí es renovella.
Sobretot la seva protecció i el seu esperit
Que damunt dels prínceps les ales estira,
Els qui viuen d’acord amb el príncep de la vida.

    

8

Coro T e A

8

Cor + [Tenor, Contralt]

 

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

  
 

Zeit (T):
Ergötzet auf Erden,

 

El Temps:
Que salti la terra de goig,

 

Göttliche Vorsehung (A):
erfreuet von oben,

 

La Divina Providència:
Que exulti el què ve del cel,

 

alle:
Glückselige Zeiten, vergnüget dies Haus!

 

Tots:
Que temps feliços, delectin aquesta mansió!

 

Göttliche Vorsehung (A), Zeit (T):
Es müsse bei diesen durchlauchtigsten Seelen
{Die Gnade, Der Segen} des Himmels die Wohnung erwählen;

 

La Divina providència / El Temps:
Cal que aquestes ànimes honorables
La Gràcia/ La benedicció del cel les triïn per estatge;

 

alle:
Sie blühen, sie leben, ruft jedermann aus.

 

Tots:
Ells fructifiquen, ells viuen, exclama tothom.

  

--

Traducció al català d’Antoni Sàbat i Aguilera

Contributed by Antoni Sàbat i Aguilera (August 2009)

Cantatas BWV 134 & BWV 134a: Details & Complete Recordings of BWV 134 | Recordings of Individual Movements from BWV 134 | Details & Recordings of BWV 134a | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
BWV 134a:
German-1 | German-6 | Translations: Catalan-1 | Dutch | English-1 | English-3I | English-3P | English-10 | French | Hebrew | Italian | Spanish

Catalan Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Thursday, June 01, 2017 21:27