Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 20
O Ewigkeit, du Donnerwort [I]
Dutch Translation
Cantate BWV 20 - O eeuwigheid, gij donderwoord

Gebeurtenis: 2e Zondag na Trinitatis

 

Original German Text

 

Dutch Translation

 

Erster Teil

 

Eerste Deel

1

Coro

1

Koor (Koraal) [S, A, T, B]

 

Tromba da tirarsi col Soprano, Oboe I-III, Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

O Ewigkeit, du Donnerwort,
O Schwert, das durch die Seele bohrt,
O Anfang sonder Ende!
O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit,
Ich weiß vor großer Traurigkeit
Nicht, wo ich mich hinwende.
Mein ganz erschrocken Herz erbebt,
Dass mir die Zung am Gaumen klebt.

 

O eeuwigheid, gij donderwoord,
o zwaard, dat door de ziel boort,
o begin zonder einde!
O eeuwigheid, tijd zonder tijd,
ik weet van grote droefheid
niet, waarheen ik mij zal wenden.
Mijn hele hart beeft van schrik,
zodat mijn tong aan mijn gehemelte kleeft.

       

2

Recitativo T

2

Recitatief [Tenor]

 

Continuo

 
 

Kein Unglück ist in aller Welt zu finden,
Das ewig dauernd sei:
Es muss doch endlich mit der Zeit einmal verschwinden.
Ach! Aber ach! die Pein der Ewigkeit hat nur kein Ziel;
Sie treibet fort und fort ihr Marterspiel,
Ja, wie selbst Jesus spricht,
Aus ihr ist kein Erlösung nicht.

 

Er is in de hele wereld geen ongeluk te vinden,
dat eeuwig duurt:
want mettertijd moet alles tenslotte toch eens
verdwijnen.
Ach! maar ach! de pijn van de eeuwigheid
heeft geen enkel doel;
ze laat haar martelspel alsmaar voortduren,
ja, zoals Jezus zelf zegt,
er is uit haar geen verlossing.

       

3

Aria T

3

Aria [Tenor]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

Ewigkeit, du machst mir bange,
Ewig, ewig ist zu lange!
Ach, hier gilt fürwahr kein Scherz.
Flammen, die auf ewig brennen,
Ist kein Feuer gleich zu nennen;
Es erschrickt und bebt mein Herz,
Wenn ich diese Pein bedenke
Und den Sinn zur Höllen lenke.

 

Eeuwigheid, je maakt mij bang,
eeuwig, eeuwig, het is te lang!
Maar voorwaar: het is hier geen scherts.
Vlammen, die eeuwig branden,
daaraan is geen vuur gelijk;
mijn hart schrikt en beeft
wanneer ik mij deze pijn voorstel
en mijn gedachten op de hel richt.

       

4

Recitativo B

4

Recitatief [Bas]

 

Continuo

 
 

Gesetzt, es dau'rte der Verdammten Qual
So viele Jahr, als an der Zahl
Auf Erden Gras, am Himmel Sterne wären;
Gesetzt, es sei die Pein so weit hinausgestellt,
Als Menschen in der Welt
Von Anbeginn gewesen,
So wäre doch zuletzt
Derselben Ziel und Maß gesetzt:
Sie müßte doch einmal aufhören.
Nun aber, wenn du die Gefahr,
Verdammter! tausend Millionen Jahr
Mit allen Teufeln ausgestanden,
So ist doch nie der Schluss vorhanden;
Die Zeit, so niemand zählen kann,
Fängt jeden Augenblick
Zu deiner Seelen ewgem Ungelück
Sich stets von neuem an.

 

Stel, dat de pijn van de verdoemden
zoveel jaren duurde als het aantal
grassen, dat er op de aarde is en er sterren
aan de hemel staan;
stel, dat die pijn in die mate was opgelegd,
als er vanaf het begin mensen
op de wereld zijn geweest,
dan zou toch tenslotte
daaraan paal en perk zijn gesteld:
eens zou die pijn moeten ophouden.
Nu echter, wanneer jij, verdoemde ziel,
het gevaar duizend miljoen jaren
met alle duivels hebt doorstaan,
dan komt daarr toch nooit een einde aan;
de tijd, die niemand kan berekenen,
begint elk moment
steeds weer opnieuw te lopen
tot eeuwige rampspoed voor je ziel.

       

5

Aria B

5

Aria [Bas]

 

Oboe I-III, Continuo

 
 

Gott ist gerecht in seinen Werken:
Auf kurze Sünden dieser Welt
Hat er so lange Pein bestellt;
Ach wollte doch die Welt dies merken!
Kurz ist die Zeit, der Tod geschwind,
Bedenke dies, o Menschenkind!

 

God is rechtvaardig in Zijn werken:
op de kortdurende zonden inn deze wereld
heeft Hij eindeloze pijn beschikt;
ach, wilde de wereld dit toch merken!
Kort is de tijd, de dood gezwind,
bedenk dit toch, o mensenkind!

       

6

Aria A

6

Aria [Alt]

 

Violino I/II, Viola, Continuo

 
 

O Mensch, errette deine Seele,
Entfliehe Satans Sklaverei
Und mache dich von Sünden frei,
Damit in jener Schwefelhöhle
Der Tod, so die Verdammten plagt,
Nicht deine Seele ewig nagt.
O Mensch, errette deine Seele!

 

O mens, red je ziel,
ontvlucht aan Satans slavernij
en maak jezelf van zonden vrij,
opdat in dat zwavelige hol
de dood, die de verdoemden kwelt,
niet eeuwig aan je ziel knaagt.
O mens, red je ziel!

       

7

Choral

7

Koraal [S, A, T, B]

 

Tromba da tirarsi e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Oboe III e Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Solang ein Gott im Himmel lebt
Und über alle Wolken schwebt,
Wird solche Marter währen:
Es wird sie plagen Kält und Hitz,
Angst, Hunger, Schrecken, Feu'r und Blitz
Und sie doch nicht verzehren.
Denn wird sich enden diese Pein,
Wenn Gott nicht mehr wird ewig sein.

 

Zolang er een God in de hemel leeft
en boven alle wolken zweeft,
zal zo´n marteling duren:
de ziel zal gekweld worden door koude en hitte,
angst, honger, verschrikking, vuur en bliksem,
en toch niet verteerd worden.
Deze pijn zal pas dan ophouden,
wanneer God niet meer eeuwig zal zijn.

       
 

Zweiter Teil

 

Tweede Deel

8

Aria B

8

Aria [Bas]

 

Tromba da tirarsi, Oboe I e Violino I, Oboe II e Violino II, Oboe III e Viola all' unisono, Continuo

 

Wacht auf, wacht auf, verlornen Schafe,
Ermuntert euch vom Sündenschlafe
Und bessert euer Leben bald!
Wacht auf, eh die Posaune schallt,
Die euch mit Schrecken aus der Gruft
Zum Richter aller Welt vor das Gerichte ruft!

 

Ontwaakt, ontwaakt, verloren schapen,
word wakker uit de slaap der zonde
en verbeter gauw je leven!
Ontwaakt, voordat de bazuin zal schallen,
die jullie met schrik uit het graf
voor de rechter van de hele wereld roept
om geoordeeld te worden!

       

9

Recitativo A

9

Recitatief [Alt]

 

Continuo

 
 

Verlass, o Mensch, die Wollust dieser Welt,
Pracht, Hoffart, Reichtum, Ehr und Geld;
Bedenke doch
In dieser Zeit annoch,
Da dir der Baum des Lebens grünet,
Was dir zu deinem Friede dienet!
Vielleicht ist dies der letzte Tag,
Kein Mensch weiß, wenn er sterben mag.
Wie leicht, wie bald
Ist mancher tot und kalt!
Man kann noch diese Nacht
Den Sarg vor deine Türe bringen.
Drum sei vor allen Dingen
Auf deiner Seelen Heil bedacht!

 

Verlaat, o mens, de wellust van deze wereld,
pracht en praal, hovaardij, rijkdom, eer en geld;
bedenk toch
nog in deze tijd,
aangezien jouw boom des levens uitbot,
wat bevorderlijk is voor je vrede.
Misschien is dit je laatste dag,
geen mens weet, wanneer hij zal sterven.
Hoe gemakkelijk, hoe spoedig
is menigeen dood en koud!
Men kan nog deze nacht
de doodskist voor je deur brengen.
Wees daarom voor alles
op je zielenheil bedacht!

       

10

Aria (Duetto) A T

10

Aria (Duet) [Alt, Tenor]

 

Continuo

 
 

O Menschenkind,
Hör auf geschwind,
Die Sünd und Welt zu lieben,
Dass nicht die Pein,
Wo Heulen und Zähnklappen sein,
Dich ewig mag betrüben!
Ach spiegle dich am reichen Mann,
Der in der Qual
Auch nicht einmal
Ein Tröpflein Wasser haben kann!

 

O mensenkind,
houd snel op
de zondige wereld lief te hebben,
opdat niet de pijn je daar,
waar geween en tandengeknars is,
eeuwig verdriet zal doen!
Ach, spiegel je toch aan de rijke man,
die in zijn kwelling
niet een keer
een druppeltje water kan krijgen!

       

11

Choral

11

Koraal [S, A, T, B]

 

Tromba da tirarsi e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Oboe III e Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

O Ewigkeit, du Donnerwort,
O Schwert, das durch die Seele bohrt,
O Anfang sonder Ende!
O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit,
Ich weiß vor großer Traurigkeit
Nicht, wo ich mich hinwende.
Nimm du mich, wenn es dir gefällt,
Herr Jesu, in dein Freudenzelt!

 

O eeuwigheid, gij donderwoord,
o zwaard, dat door de ziel boort,
o begin zonder einde!
O eeuwigheid, tijd zonder tijd,
ik weet van groot verdriet
niet, waarheen ik mij zal wenden.
Neemt Gij mij, als het U behaagt,
Heer Jezus, op in Uw tent van vreugde.

       

--

Vertaling: Henk Pijlman

Contributed by Eduard van Hengel (January 2007)

Cantata BWV 20: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2 | Part 3
German Text | Translations: Chinese-1 | Dutch-4 | English-1 | English-3 | French-1 | English-6 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Indonesian | Italian-2 | Russian-1 | Spanish-2
Chorale Text:
O Ewigkeit, du Donnerwort

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 00:34