Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


BWV 75
Szentháromság ünnepe utáni első vasárnapra

 

Die Elenden sollen essen

Esznek a nyomorultak

1. Kórus

Die Elenden sollen essen,
daß sie satt werden,
und die nach dem Herrn fragen,
werden ihn preisen.
Euer Herz soll ewiglich leben.

Esznek a nyomorultak
és megelégszenek,
dicsérik az Urat,
akik őt keresik.
Éljen szívetek örökké!

2. Recitativo col accompagnamento
(basszus)

Was hilft des Purpurs Majestät, da sie vergeht?
Was hilft der größte Überfluß,
weil alles, so wir sehen, verschwinden muß?
Was hilft der Kützel [Kitzel] eitler Sinnen,
denn unser Leib muß selbst von hinnen?
Ach, wie geschwind ist es geschehen,
daß Reichtum, Wollust,
Pracht den Geist zur Hölle macht!

Mit használ a bíbor méltósága, ha elmúlik?
Mit használ a legnagyobb bőség,
ha mindennek - amint látjuk - el kell tűnnie?
Mit használ az öntelt gondolatok csiklandása,
ha testünknek meg kell halnia.
Ó, mily gyorsan megy végbe,
hogy a gazdagság,
pompa pokolra juttatja a lelket.

3. Ária
(tenor)

Mein Jesus soll mein alles sein!
Mein Purpur ist sein teures Blut,
er selbst mein allerhöchstes Gut,
und seines Geistes Liebesglut
mein allersüßster Freudenwein.
Mein Jesus soll mein alles sein!

[Kell, hogy] Jézusom legyen a mindenem!
Drága vére a bíborpalástom,
ő maga a legfőbb jó számomra,
s lelkének izzó szeretete
az öröm legédesebb bora.
Jézusom legyen a mindenem!

4. Recitativo
(tenor)

Gott stürzet und erhöhet in Zeit und Ewigkeit.
Wer in der Welt den Himmel sucht, wird dort verflucht.
Wer aber hier die Hölle überstehet,
wird dort erfreut.

Isten [az, aki] letaszít és felemel,
most és az örökkévalóságban.
Aki a világon a mennyet keresi, az odaát elkárhozik.
Aki azonban idelenn kiállja a poklot,
odafent örvendezni fog.

5. Ária
(szoprán)

Ich nehme mein Leiden
mit Freuden auf mich.
Wer Lazarus' Plagen
geduldig ertragen,
den nehmen die Engel zu sich.

Örömmel veszem magamra szenvedésemet.
Aki Lázár kínjait
türelmesen viseli,
azt az angyalok magukhoz veszik.

6. Recitativo
(szoprán)

Indes schenkt Gott ein gut Gewissen,
dabei ein Christe kann ein kleines
Gut mit großen Lust genießen.
Ja, führt er auch durch lange Not zum Tod,
so ist es doch am Ende wohlgetan.

Eközben Isten jó lelkiismeretet ajándékoz,
amellyel egy keresztény egy kis jót is nagy örömmel élvez.
Igen, ha hosszú ínségen keresztül vezet is a halálig,
végül mégis minden javamra fordul.

7. Korál

Was Gott tut, das ist wohlgetan.
Muß ich den Kelch gleich schmecken,
der bitter ist nach meinem Wahn,
laß ich mich doch nicht schrekken,
weil doch zuletzt
ich werd ergötzt
mit süßem Trost im Herzen;
da weichen alle Schmerzen.

Mind jó, amit Isten tészen:
Ha oly pohárt innék is,
Amelynek íze szívemnek
Nagy keserűn esnék is,
De eltűröm,
mert víg öröm
felváltja ezt végtére,
sok búm enyhítésére.

8. Szimfónia

 

 

9. Recitativo
(alt)

Nur eines kränkt ein christliches Gemüte:
wenn es an seines Geistes Armut denkt.
Es gläubt zwar Gottes Güte, die alles neu erschafft;
doch mangelt ihm die Kraft,
dem überirdschen Leben das Wachstum
und die Fruchts zu geben.

Csak egy betegítheti meg a keresztény kedélyt:
ha lelkének szegénységére gondol.
Bár hisz Isten jóságában, amely mindent megújít,
de hiányzik belőle az erő,
amely a túlvilági élethez a növekedést
és a gyümölcsöt megadja.

10. Ária
(alt)

Jesus macht mich geistlich reich.
Kann ich seinen Geist empfangen,
will ich weiter nichts verlangen;
denn mein Leben wächst zugleich
Jesus macht mich geistlich reich.

Jézus lélekben gazdaggá tesz engem.
Ha lelkét elfogadom,
másra többé már nem vágyakozom;
hiszen életem egyszerre beérik [beteljesedik]. Jézus lélekben

11. Recitativo
(basszus)

Wer nun in Jesu bleibt,
die Selbstverleugnung treibt,
daß er in Gottes Liebe
sich gläubig übe
hat, wenn das Irdische verschwunden,
sich selbst und Gott gefunden

Aki Jézusban marad,
az önmegtagadást követi,
hogy Isten szeretetében
hittel gyakorlatot szerezzen,
hogy amikor a földiek eltűntek,
megtalálja önmagát és Istent.

12. Ária
(basszus)

Mein Herze glaubt und liebt.
Denn Jesu süße Flammen,
aus den' die meinen stammen,
geht über mich zusammen,
weil er sich mir ergibt.

Szívem hisz és szeret.
Jézus [szeretetének] édes lángjai,
amelyből az enyémek származnak, összeérnek felettem,
mivelhogy ő önmagát adja nekem.

13. Recitativo
(tenor)

O Armut, der kein Reichtum gleicht!
wenn aus dem Herzen die ganze
Welt entweicht und Jesus nur allein regiert.
So wird ein Christ zu Gott geführt!
Gib, Gott, daß wir es nicht verscherzen!

Ó, semmilyen gazdagsághoz nem fogható az a Szegénység,
ha a szívből távozik az egész világ,
s egyedül Jézus uralkodik.
Így vezet a keresztény útja Istenhez.
Add, Istenem, hogy el ne játsszam ezt!

14. Korál

Was Gott tut, das ist wohlgetan.
dabei will ich verbleiben.
Es mag mich auf die rauhe Bahn,
Not, Tod und Elend treiben;
so wird Gott mich
ganz väterlich
in seinen Armen halten;
drum laß ich ihn nur walten.

Mind jó, amit Isten tészen,
Mindörökké ezt vallom,
Ha rajtam bú, bánat lészen,
S kell bosszúsűgot látnom.
Mindazáltal
Megvígasztal,
Mint édes Atyám, engem,
Mert csak ő segítségem.

     

 

 

(Farkas Zoltán fordítása)

Source: Lutherania
Contributed by István Zádor (May 2015)

Hungarian Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Wednesday, September 20, 2017 01:31