Recordings/Discussions
Background Information
Performer Bios

Poet/Composer Bios

Additional Information

Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4


Cantata BWV 96
Herr Christ, der einige Gottessohn
Dutch Translation
Cantate BWV 96 - Heer Christus, de enige Zoon van God

Gebeurtenis: 18e Zondag na Trinitatis

 

Original German Text

 

Dutch Translation

1

Coro

1

Koor [S, A, T, B]

 

Corno, Tromba da tirarsi, Flauto piccolo, Oboe I/II, Violino piccolo, Violino I/II, Viola, Continuo

 

Herr Christ, der einge Gottessohn,
Vaters in Ewigkeit,
Aus seinem Herzn entsprossen,
Gleichwie geschrieben steht,
Er ist der Morgensterne,
Sein' Glanz streckt er so ferne
Vor andern Sternen klar.

 

Heer Christus, de enige Zoon van God,
van de Vader in eeuwigheid,
uit zijn hart ontsproten,
zoals geschreven staat
Hij is de morgenster
zijn glans straalt zo
dat andere sterren erbij verbleken.

       

2

Recitativo A

2

Recitatief [Alt]

 

Continuo

   
 

O Wunderkraft der Liebe,
Wenn Gott an sein Geschöpfe denket,
Wenn sich die Herrlichkeit
Im letzten Teil der Zeit
Zur Erde senket.
O unbegreifliche, geheime Macht!
Es trägt ein auserwählter Leib
Den großen Gottessohn,
Den David schon
Im Geist als seinen Herrn verehrte,
Da dies gebenedeite Weib
In unverletzter Keuschheit bliebe.
O reiche Segenskraft! so sich auf uns ergossen,
Da er den Himmel auf-, die Hölle zugeschlossen.

 

O wat een wonderbare kracht van liefde
als God aan zijn schepselen denkt,
wanneer zijn heerlijkheid
in het laatst van de tijd
neerdaal! op de aarde.
O onbegrijpelijke, verborgen macht!
Een uitverkoren lichaam
de grote Zoon van God,
die David al in de geest
als zijn Heer vereerde
terwijl deze gezegende vrouw
in iongeschonden kuisheid bleef.
O rijke zegen over ons uitgegoten
omdat hij de hemel opendoet en de hel dicht.

       

3

Aria T

3

Aria [Tenor]

 

Flauto traverso solo, Continuo

   
 

Ach, ziehe die Seele mit Seilen der Liebe,
O Jesu, ach zeige dich kräftig in ihr!
Erleuchte sie, dass sie dich gläubig erkenne,
Gib, dass sie mit heiligen Flammen entbrenne,
Ach würke ein gläubiges Dürsten nach dir!

 

Ach, trek toch mijn ziel met koorden van liefde,
o Jezus toon u met kracht in haar!
Verlicht haar zodat zij u gelovig erkent,
geef dat zij met heilig vuur ontbrandt,
ach wek toch een gelovig dorsten naai U!

       

4

Recitativo S

4

Recitatief [Sopraan]

 

Continuo

   
 

Ach, führe mich, o Gott, zum rechten Wege,
Mich, der ich unerleuchtet bin,
Der ich nach meines Fleisches Sinn
So oft zu irren pflege;
Jedoch gehst du nur mir zur Seiten,
Willst du mich nur mit deinen Augen leiten,
So gehet meine Bahn
Gewiss zum Himmel an.

 

Ach, leid mij, o God, op de rechte weg,
mij, die zo onwetend ben
en zo naar mijn eigen vleselijke zin
zo vaak pleeg te vergissen,
Maar als Gij aan mijn zijde gaat,
en mij maar met uw ogen wilt leiden,
dan voert mijn weg
zeker ten hemel.

       

5

Aria B

5

Aria [Bas]

 

Oboe I/II, Violino I/II, Viola, Continuo

   
 

Bald zur Rechten, bald zur Linken
Lenkte sich mein verirrter Schritt.
Gehe doch, mein Heiland, mit,
Laß mich in Gefahr nicht sinken,
Laß mich ja dein weises Führen
Bis zur Himmelspforte spüren!

 

Zomaar naar links, zomaar naar rechts
wijken mijn dwalende stappen af.
Ga dan, mijn Heiland met mij mee,
Laat mij niet zakken in gevaar.
Laat mij sporen met uw wijze leiding
tot aan de de hemelpoort.

       

6

Choral

6

Koraal [S, A, T, B]

 

Corno e Oboe I/II e Violino I col Soprano, Violino II coll'Alto, Viola col Tenore, Continuo

 

Ertöt uns durch dein Güte,
Erweck uns durch dein Gnad;
Den alten Menschen kränke,
Dass er neu Leben hab
Wohl hier auf dieser Erden,
Den Sinn und all Begierden
Und G'danken hab'n zu dir.

 

Overstelp ons met uw goedertierenheid
Wek ons op door uw genade;
zodat de oude mens
een nieuw leven mag beginnen
hier op deze aarde,
tegen al zijn zinnen en begeren in
zijn gedachten op U richt.

       

--

Vertaling: Leo de Leeuw

Contributed by Eduard van Hengel (August 2009)

Cantata BWV 96: Complete Recordings | Recordings of Individual Movements | Discussions: Part 1 | Part 2
German Text | Translations: Catalan-1 | Dutch-3 | English-1 | English-3 | English-6 | French-1 | French-4 | French-6 | Hebrew-1 | Hungarian-1 | Indonesian | Italian | Russian-1 | Spanish-5
Chorale Text:
Herr Christ, der einge Gottessohn

Dutch Translations: Sorted by BWV Number | Sorted by Title | Sorted by Event


Texts & Translations: Main Page | Cantatas BWV 1-50 | Cantatas BWV 51-100 | Cantatas BWV 101-150 | Cantatas BWV 151-200 | Cantatas BWV 201-224 | Other Vocal BWV 225-249 | Chorales BWV 250-438 | Geistliche Lieder BWV 439-507 | AMN BWV 508-524 | Other Vocal 1081-1089 | BWV Anh | Chorale Texts | Emblemata | Sources | Poets & Composers
Discussions: Texts | Translations: Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 

Back to the Top


Last update: Friday, June 02, 2017 06:48